เลือกตั้ง 2566 – เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ร้อยเอ็ด 8 เขต มีผู้สมัครรวม 104 คน

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

สำหรับ จังหวัด ร้อยเอ็ด มีเขตเลือกตั้ง รวม 8 เขต ส่งผลให้การเลือกตั้ง 2566 ที่กำลังจะถึงนี้ จังหวัด ร้อยเอ็ด มีผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้งจังหวัด รวม 104 คน ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ศรีสะเกษ 9 เขต มีผู้สมัครรวม 97 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. อุดรธานี 10 เขต มีผู้สมัครรวม 161 คน

เลือกตั้ง 2566 : เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย 7 เขต มีผู้สมัครรวม 79 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

เบอร์ 1 นางสมศรี แสงใสรัตน์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 4 นางสาวนภาพร พวงช้อย พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 5 นางสาวดนิตา มาบุญธรรม พรรคชาติพัฒนากล้า

เบอร์ 6 นายณรงค์ ประดับสุข พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นายธนกฤต ชาติอนุลักษณ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายอัมพร พัสดร พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 9 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 10 นายเกียรติศักดิ์ ไค่นุ่นกา พรรคก้าวไกล

เบอร์ 11 นายจำรัส บุญกาพิมพ์ พรรคเปลี่ยน

เบอร์ 12 นางสาวรุจิรา เจริญสุข พรรคไทยภักดี

เบอร์ 13 นายไพบูลย์ ปัจจัยโค พรรคคลองไทย

เบอร์ 14 นางวนิดา อินทรวิชา พรรคพลังปวงชนไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอจังหาร, อำเภอเชียงขวัญ, อำเภอโพธิ์ชัย, อำเภอโพนทอง (เฉพาะตำบลคำนาดี ตำบลนาอุดม และตำบลอุ่มเม่า) และอำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลธวัชบุรี ตำบลหนองพอก และตำบลมะอึ)

เบอร์ 1 นายเฉลิมพล ระดาพัฒน์ พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 2 นางวิสาขา ไชยหะนิจ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 3 นายฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 4 นายกิตติศักดิ์ อายุวัฒน์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 5 นายทินกร อ่อนประทุม พรรคก้าวไกล

เบอร์ 6 นายวิชัย เบ็ญชูสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 7 นางสาวบุญยรัตน์ อาษาศึก พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายเอกรัฐ พลซื่อ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นายนิวัฒนวัฒน์ หงษ์ศรีเมือง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 10 นายสันชัย จำรูญหิน พรรคไทยภักดี

เบอร์ 11 นางสินีนาฎ วารีรัตน์ พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 12 นายกาจ ทุมสิทธิ์ พรรคแนวทางใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองพอก, อำเภอเมยวดี และอำเภอโพนทอง (ยกเว้นตำบลคำนาดี ตำบลนาอุดม ตำบลอุ่มเม่า ตำบลโคกสูง และตำบลโพธิ์ศรีสว่าง)

เบอร์ 1 นายเสมียน ล้ำเลิศ พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 2 นางรัชนี พลซื่อ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายนิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 4 นางสาวธีรตา กุระอินทร์ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 5 นายร่วมภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 6 นายทักษิณ พลเยี่ยม พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายหาญณรงค์ วงษ์คำแก้ว พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 8 นางสาววาสินีพร พลเยี่ยม พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นายณัฐกิตต์ วันธิกุล พรรคไทยศรีวิไลย์

เบอร์ 10 นางสาวขวัญวรรณา เวียงสมุทร พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 11 นายทวนชัย มิ่งเคน พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 12 นายอุเทน ชาติวงศ์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 13 นายพรหมพันธ์ พลมั่น พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเสลภูมิ, อำเภอโพนทอง (เฉพาะตำบลโคกสูงและตำบลโพธิ์ศรีสว่าง), อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลธงธานี ตำบลบึงนคร และตำบลไพศาล) และอำเภอทุ่งเขาหลวง (ยกเว้นตำบลเทอดไทยและตำบลเหล่า)

เบอร์ 1 นายอินทร์แปลง แก้วบุรี พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายปรเมษฐ์ สินภักดี พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 3 นายชัยชนะ รัตนชัยฤทธิ์ พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 4 นางสาวอัญชิสา สีสาร พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายเอกชัย พลซื่อ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 6 นายอรรถนพ เพียรชนะ พรรครวมแผ่นดิน

เบอร์ 7 นายวัจน์คมกริช ศรีวะรมย์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 8 นายรพีพงษ์ หน้าผา พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 9 นายนรากร นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 10 นางสาวกัญจน์พร วงศ์เวไนย พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 11 นายโชคชัย วรเชษฐ์ พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์ 12 นายสมบูรณ์ บุตรศรีภูมิ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 13 นายกรจารุวิทย์ นิลบุตรพุฒิโชติ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอพนมไพร, อำเภออาจสามารถ (ยกเว้นตำบลโหรา ตำบลหนองบัว ตำบลบ้านดู่ และตำบลขี้เหล็ก), อำเภอทุ่งเขาหลวง (เฉพาะตำบลเทอดไทยและตำบลเหล่า), อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลอุ่มเม้า ตำบลนิเวศน์ และตำบลหนองไผ่) และอำเภอหนองฮี (เฉพาะตำบลหนองฮี)

เบอร์ 1 นายสายันต์ อินสอน พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 2 นายสุริยา เสาะสมบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 3 นางสาวจิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 4 นายยศพงศ์ พิมพ์ดี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 5 ร้อยตำรวจเอกอภินันท์ ศรีปัญญา พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 6 นายภาณุวัฒน์ ศิริ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 7 นายเผด็จศีล สลักศิลป์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 8 นายประวิทย์ มานะดี พรรคก้าวไกล

เบอร์ 9 นางโฉมนัส คุ้มเมือง พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 10 นายมรกต ธวัชชัยดำรง พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอสุวรรณภูมิ, อำเภอโพนทราย และอำเภอหนองฮี (ยกเว้นตำบลหนองฮี)

เบอร์ 1 นายกฤษณะ แสนสำโรง พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 2 นายเฉลิมศักดิ์ แสนปาง พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 3 นายพงศธร จันทร์อ่อน พรรคก้าวไกล

เบอร์ 4 นายชำนาญ โพธิคลัง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 5 นายกิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 6 นายคารม พลพรกลาง พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 7 นางสาวนุศนะภา แวงวรรณ พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 8 นายมนตรี เคนตากแดด พรรคไทยเป็นหนึ่ง

เบอร์ 9 นายธนชัย สินธุไพร พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 10 ร้อยตำรวจตรีรัศมี คุ้มเมือง พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 11 นายปิยะรัช หมื่นแสน พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 12 นางสาวจิราวรรณ ร่วมธรรม พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอปทุมรัตต์, อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอเมืองสรวง (ยกเว้นตำบลหนองผือและตำบลเมืองสรวง)

เบอร์ 1 นายจิรายุ มณีพันธ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 2 นายเกษม มาลัยศรี พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 3 นางสาวอรสา สมดี พรรคเพื่อชาติ

เบอร์ 4 นายชัชวาล แพทยาไทย พรรคไทยสร้างไทยคำพูดจาก เว็บสล็อตแท้

 เลือกตั้ง 2566 - เช็กรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ร้อยเอ็ด 8 เขต มีผู้สมัครรวม 104 คน

เบอร์ 5 นายศราวุธ ศรีนนท์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 6 นายประทักษ์ พาโคกทม พรรคก้าวไกล

เบอร์ 7 นายศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 8 นายกิชรัธ ศีกับเจริญ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 9 นายเมธี พรมสิงห์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 10 นายพชร พายุหะมารวย พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 11 นายสุทิน ลุยตัน พรรคชาติไทยพัฒนา

เบอร์ 12 นางหุ่ณยนย์ อาจเมือง พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 13 นายทิวากร ขัติยนนท์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 14 นางสาวชูนิษฐญาณ์ โชคชัยหนุนนำกุล พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอศรีสมเด็จ, อำเภอจตุรพักตรพิมาน, อำเภอเมืองสรวง (เฉพาะตำบลหนองผือและตำบลเมืองสรวง), อำเภออาจสามารถ (เฉพาะตำบลโหรา ตำบลหนองบัว ตำบลบ้านดู่ และตำบลขี้เหล็ก) และอำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลเมืองน้อย ตำบลเขวาทุ่ง และตำบลราชธานี)

เบอร์ 1 นายเวียง วรเชษฐ์ พรรคภูมิใจไทย

เบอร์ 2 นายวันชัย วงค์อามาตย์ พรรคก้าวไกล

เบอร์ 3 นางสาวสุดาวรรณ์ ดาวเรือง พรรคประชาธิปัตย์

เบอร์ 4 นางสาวชญาภา สินธุไพร พรรคเพื่อไทย

เบอร์ 5 นางจุรีพร สินธุไพร พรรคไทยสร้างไทย

เบอร์ 6 นายฐิติพงศ์ พันธุ์พาณิชย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เบอร์ 7 นายศักดิ์ชัย ราชาวงค์ พรรคเสรีรวมไทย

เบอร์ 8 นายใหม่ เสาวงค์ พรรคพลังประชารัฐ

เบอร์ 9 นายอุบล แก้วประสาน พรรคประชาธิปไตยใหม่

เบอร์ 10 นายสุภาพร ชีวาจร พรรคพลังสังคมใหม่

เบอร์ 11 นายโชคชัย ชนะดี พรรคเพื่อชาติไทย

เบอร์ 12 นายชยพล ญศมูลมณี พรรคทางเลือกใหม่

เบอร์ 13 นางลาวัลย์ สิงห์สถิต พรรคแนวทางใหม่

เบอร์ 14 นายปรเมษฐ์ แสนกลาง พรรคพลังปวงชนไทย

เบอร์ 15 นางสาวพนัฎตา ขัติยนนท์ พรรคไทยภักดี

เบอร์ 16 นายสุนทร ดรบุญล้น พรรคคลองไทย